Chất tải lạnh Propylene Glycol (PG dược) Lựa chọn tối ưu cho hệ thống làm lạnh