NONYLPHENOL ETHOXYLATE (NP9)

Xuất xứ : DOW

Khối lượng : 231,19 kgs