NONYLPHENOL ETHOXYLATE (NP4)

Xuất xứ : DOW

Khối lượng : 231,19 kgs