CHẤT LƯỢNG CỒN 99

BẢNG KẾT QUẢ QUẢ CHẤT LƯỢNG CỒN 99

Thời gian lấy mẫu: 21/06/2017 Cồn xuất bán : 51C 66987

 

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị Kết quả phân tích

Phương pháp

Bề ngoài “ Trong suồt, không màu Cảm quan
Axit mg/1 14.8 ASTMD1613
Methanol %vol 0.1 ASTM D5501
pH 7.07 ASTMD6423
Hàm luợng Ethanol %vol 99.54 ASTMD5501
Hàm lưomg nước %vol 0.4 ASTM E203

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *