Diethylene Glycol (D.E.G)

Xuất xứ : Arab,Tai wan, Malaysia;

Qui cách :225, 235 kg/phuy